College wil 40.000 euro per jaar extra voor duurzaamheid

Van Agtmaal zal dit najaar het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 aan de Woensdrechtse gemeenteraad voorleggen. (Foto: Pixabay / Ancra)

HOOGERHEIDE – Het college van burgemeester en wethouders wil deze bestuursperiode 40.000 euro per jaar uittrekken voor duurzaamheid. Het college legt daarvoor een Uitvoeringsprogramma voor het tijdsvak 2018-2022 voor aan de gemeenteraad, zo heeft wethouder Jeffrey van Agtmaal vandaag bekendgemaakt. Ook wil het college van B&W andere budgetten inzetten om maatregelen te financieren die gericht zijn op duurzaamheid. Centrale thema's zijn onder meer de circulaire economie, bewust omgaan met energie, landschapsinrichting, milieu/leefgenot en duurzame mobiliteit. Ook de ontwikkeling van Aviolanda en initiatieven rondom de vliegbasis worden meegenomen bij de uitwerking van de 'groene agenda'.

"Woensdrecht werkt al langer met inwoners, bedrijven en organisaties aan het duurzaam maken van de gemeente",  aldus Van Agtmaal. Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2022 vastgesteld, waarmee het thema duurzaamheid tastbaar en concreet gemaakt wordt." Dit uitvoeringsprogramma zal nu, inclusief het benodigde budget van 40.000 per jaar, voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Daarnaast wil Van Agtmaal ook de reguliere budgetten vanuit andere beleidsterreinen kunnen inzetten voor verduurzaming.

Motie Bevorderen Duurzaamheid

In 2015 is heeft de Woensdrechtse gemeenteraad de motie ‘Bevorderen duurzaamheid’ aangenomen. "We zijn we actief aan de slag gegaan met dit onderwerp", zo laat het college weten. "Allereerst is er gekeken naar waar de gemeente stond en samen met bewoners, bedrijven en organisaties is bepaald waar we naartoe willen. Dit is op lange termijn weergegeven in de Duurzaamheidsvisie 2017-2035." Deze ambities zijn nu concreet vertaald naar het Uitvoeringsprogramma, aldus het college.

Duurzaamheid overal en van iedereen

Werken aan een duurzaam Woensdrecht is méér dan alleen energie opwekken via zonnepanelen of windmolens. of afval scheiden – zo benadruk Van Agtmaal. "Het gaat ook over klimaatbestendigheid, duurzaam wonen en bouwen, samenwerking, mobiliteit, innovaties in het aanbestedingsbeleid, hergebruik, beheer en onderhoud van het groen, ruimte voor duurzame initiatieven en samenhang in beleid." Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid is dan ook een verbindend programma wat betrekking heeft op verschillende beleidsterreinen. "Het is ook niet iets dat de gemeente op zich kan realiseren. Samenwerking met inwoners, scholen, bedrijven en partners op lokaal, regionaal en nationaal niveau is een belangrijke succesfactor. Er is veel daadkracht en kennis buiten de gemeentelijke organisatie op het gebied van duurzame ontwikkelingen en het toepassen van innovaties. Als gemeente moeten we hier actief op inspelen, meedenken en een verbindende, faciliterende rol hierin nemen."

Thema's

Aan het Uitvoeringsprogramma zijn een aantal thema's verbonden. Deze zijn:

Circulaire economie: Bij circulaire economie wordt herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd. Een voorbeeld: bij nieuwe woningbouwplannen worden er al vanaf de ontwerpfase afwegingen gemaakt in de manier waarop gebouwd gaat worden op basis van circulariteit. Bouwmaterialen kunnen na gebruik worden hergebruikt als nieuwe grondstoffen.

Energie van de Brabantse Wal: Op het gebied van energie gaat het enerzijds om het terugdringen van energieverbruik en anderzijds om energie duurzaam op te wekken. Een voorbeeld: om energiebesparing en energieneutraliteit in bestaande koopwoningen te stimuleren, wordt verkend welke mogelijkheden er zijn een duurzaamheidslening beschikbaar te stellen. Bewoners kunnen dan voor een aantal energiebesparende maatregelen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, het aanleggen van een groene dak of dakisolatie een lening aanvragen.

Bloeiende Brabantse Wal: De gemeente Woensdrecht ligt in een uniek landschap. Het is zaak dit te versterken en de biodiversiteit te vergroten. In het uitvoeringsprogramma is dan ook onder andere deze actie opgenomen: In waterbeheer hanteert de gemeente met betrekking tot regenwater de volgorde vasthouden, bergen en afvoeren. Minimaal gebruik van verhardingsmaterialen heeft de voorkeur.

Duurzame mobiliteit: Onder dit thema valt onder andere het verminderen, veranderen en verduurzamen van transportvormen. Dat kan bijvoorbeeld door bij de aanbesteding van school- en/of taxivervoer af te spreken dat een aanbieder die vervoert op groen gas, een langere contractduur krijgt aangeboden dan gewoonlijk.

Kwaliteit van leven: Het verduurzamen van de gemeente heeft niet alleen milieu- en ruimtelijke aspecten. Het omvat ook het creëren van meerwaarde voor inwoners en het ontwikkelen van een sterke gemeenschap en leefbaarheid in alle kernen. Het thema Kwaliteit van leven omvat veel uiteenlopende onderwerpen vanuit het sociaal domein waarin de duurzame actiepunten nog verkend worden.

Cluster Aviolanda-Vliegbasis: Vliegbasis Woensdrecht en bedrijvenpark Aviolanda Woensdrecht zijn een onmiskenbaar onderdeel van de gemeente. Beide partijen hebben zich verbonden tot het opstellen van een ‘groene agenda’ of het vaststellen van hoge duurzaamheidsambities om duurzame veranderingen te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld, het zoeken van verbinding om initiatieven -waar mogelijk- samen met bewoners op te pakken zodat gezamenlijke kansen hierin benut kunnen worden.

Omschakeling in denken, durven en doen

Als de raad akkoord gaat met het Uitvoeringsprogramma 2018-2022, en de daaraan gekopppelde budgetten, kan het college aan de slag. Daarbij worden de activiteiten jaarlijks gemontord en kan het programma, daar waar nodig, aangepast worden. Tussentijdse aanpassingen op het Uitvoeringsprogramma zullen ook nodig zijn om aan te kunnen sluiten op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Wethouder Van Agtmaal: “Het Uitvoeringsprogramma is een goede eerste stap in het concreet aan de slag gaan met duurzaamheid, maar er is meer nodig om de gestelde ambities waar te maken. Het gaat hier verder dan het organiseren van losse projecten. Er is een omschakeling in denken, durven en doen noodzakelijk om toekomstige verbeteringen mogelijk te maken.”