BWI scoort ruime voldoende

Hoogerheide –  De Brede Welzijnsinstelling (BWI) bestaat vijf jaar en heeft in die tijd haar plek verworven in de Woensdrechtse samenleving. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente Woensdrecht heeft laten uitvoeren onder de stakeholders van de BWI. De BWI krijgt gemiddeld een (ruime) voldoende, al worden de uitvoeringstaken beter beoordeeld dan de rol van de BWI op het gebied van meedenken en signaleren.  

Het onderzoek is uitgevoerd door Perficio Adviseurs onder 18 organisaties die samenwerken met de BWI. Er zijn ook interviews gehouden bij de gemeente Woensdrecht (als opdrachtgever en één van de stakeholders van de BWI) en bij de BWI zelf. Het onderzoek moest antwoord geven op de vraag hoe de BWI haar rol de afgelopen vijf jaar heeft ingevuld, wat de (gewenste) ontwikkelingen zijn voor een toekomstbestendige BWI en wat er nodig is om dit verder vorm te geven.

De Stichting Brede Welzijnsinstelling (BWI) is in 2011 opgericht en heeft tot doel om te stimuleren en te faciliteren dat de inwoners van Woensdrecht mee kunnen doen in de samenleving. Zij zet onder andere in op het langer zelfstandig kunnen wonen door ouderen, het matchen van vrijwilligerswerk, het ondersteunen van mantelzorg, activering via sporten en bewegen en jongerenwerk.

De BWI heeft de lokale kennis, expertise en het organisatievermogen in huis om deze taken te kunnen vervullen. Bovendien is de betrokkenheid en inzet goed.  De BWI is laagdrempelig, toegankelijk en er zijn korte communicatielijnen.

In het onderzoek is ook gekeken naar zaken die beter kunnen. Verbeterpunten die de stakeholders signaleren, zijn de snelheid waarmee initiatieven opgepakt worden, de informatiesystemen waar de BWI mee werkt en het feit dat de BWI zaken uitvoert die ook andere partijen organiseren. Er zijn ook stakeholders die kritisch zijn over de begeleiding van en door vrijwilligers. Door de veranderingen in de zorg heeft de BWI sinds 1 januari 2015 ook een belangrijke rol gekregen in de transformatie van het sociaal domein. Over de wijze waarop de BWI deze rol oppakt, lopen de meningen uiteen.

De professionele dienstverleners in wonen, welzijn en zorg zijn over het algemeen positiever over de bijdrage die de BWI op dit gebied levert dan organisaties rondom burgerinitiatieven en de gemeente. De BWI zou meer verantwoordelijkheid weg moeten leggen bij initiatiefnemers en meer moeten ondersteunen in plaats van zaken zelf uit te voeren of af te houden.

Op basis van het onderzoek zijn er drie toekomstscenario’s voor de BWI opgesteld: ‘laat los’ en zet de BWI meer op afstand van de gemeente, ‘haal naar binnen’ en voer de activiteiten van de BWI uit binnen de gemeente of ‘verbeter’ de huidige samenwerking tussen de BWI en de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders kiest voor het verbeterscenario. Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek: “De BWI heeft in vijf jaar tijd een stevige positie in de samenleving opgebouwd. Dat willen we behouden. Er moeten echter wel zaken verbeteren om de transformatie in het sociaal domein verder vorm te kunnen geven. Om dit te realiseren zullen we gezamenlijk een lange termijnplan voor de BWI opstellen. We kijken daarbij met name naar resultaten die we willen bereiken en hoe de BWI haar signaalfunctie beter kan invullen. Ook investeren we meer in het afstemmen van verwachtingen en in de onderlinge communicatie. Zo nemen we de overlegstructuur nog eens onder de loep.”

Ook de BWI heeft kennis genomen van de resultaten van het onderzoek. De stichting is blij dat de stakeholders meerwaarde toekennen aan de BWI voor de Woensdrechtse samenleving. Het netwerk van partners en vrijwilligers dat in vijf jaar opgebouwd is, is heel waardevol en zorgt ervoor dat zaken gerealiseerd kunnen worden in de dorpen. De stichting ziet de uitdaging die de veranderingen in het sociaal domein teweeg hebben gebracht met vertrouwen tegemoet. Afgelopen jaar zijn de eerste stappen op dat gebied gezet en dit jaar zal dat verder vorm krijgen. Meer gebruik maken van initiatieven die anderen nemen, draagt daaraan bij. De BWI geeft aan dat het gesprek met initiatiefnemers altijd wordt aangegaan en ondersteunt zoveel mogelijk en desgewenst bij de initiatieven. Samen optrekken met de gemeente om een betere afstemming te realiseren, versterkt dit. Eind 2016 wordt bekeken of de verbeterpunten die ingezet worden het gewenste effect hebben.