Begroting Woensdrecht vanaf 2020 weer in de zwarte cijfers

(Ingezonden bericht, bewerkt door de redactie. Foto: Pixabay)

HOOGERHEIDE – Deze week presenteerde wethouder Henk Kielman de programmabegroting 2020-2023. Woensdrecht is een financieel gezonde gemeente: de programmabegroting laat meerjarig positieve cijfers zien, met daarnaast een solide weerstandsvermogen. Daarmee is het gemeentelijk huishoudboekje structureel op orde. De overschotten voor de komende jaren zijn voorzien op 1,3 ton voor 2020, 4,6 ton voor 2021,  5,4 ton voor 2022 en 5,5 ton voor 2023. Zo kan Woensdrecht vanaf 2020 fors meer middelen vanuit het Rijk tegemoet zien. Wel dreigt het lopende jaar 2019 af te stevenen op een tekort van ruim twee ton. De oorzaak ligt voor een belangrijk deel in tegenvallers bij het sociaal domein (jeugdzorg). 

Voor 2020 is een totaal aan investeringen begroot van 3,4 miljoen euro. De grootste investeringsuitgaven voor 2020 betreffen de verharding en fundering van de Demerstraat te Huijbergen (€ 260.000) en de diverse uitvoerings- en onderhoudsprogramma’s voor wegbeheer (€ 980.000), rioolbeheer (1,16 miljoen), de renovatie van openbare verlichting (€ 360.000), gebouwenbeheer (€ 467.000) en de vervanging en het onderhoud van materieel (€ 176.000).

Strak begroten

Wethouder Henk Kielman: “De systematiek van strak begroten werpt zijn vruchten af. Het zorgt ervoor dat we de ambities uit het collegewerkprogramma met de beschikbare middelen kunnen uitvoeren. Wel zien we steeds meer invloed van autonome ontwikkelingen, waardoor continue alertheid en monitoring geboden is. We hebben niet alles zelf in de hand. Dat betekent dat je, daar waar het kan, flexibiliteit, daadkracht en creativiteit moet koesteren. En zelfs dan zijn keuzes onvermijdelijk. De toekenning van structurele middelen vanuit het Rijk is natuurlijk een welkome financiële impuls, zeker gezien de opgaven welke ons nog resten. Omdat de ervaring leert dat de algemene uitkering een wisselend effect op onze gemeentelijke begroting heeft blijft het raadzaam zorgvuldig doordachte keuzes te maken in ons streven naar een blijvend solide en financieel gezonde gemeente.”

Prognose rekeningresultaat 2019

Vanwege voorziene temporisering van de inkomsten uit onze projecten (o.a. ten gevolge van de PAS-problematiek) blijft een belangrijke basis voor onze inkomstenstroom achter bij eerdere verwachtingen. Dat beïnvloedt de prognose van het rekeningresultaat. Samen met, op basis van de septembercirculaire, tegenvallende toekenning van rijksmiddelen in 2019, leidt dit er toe dat voor het huidige begrotingsjaar een negatief saldo wordt voorzien. Wethouder Kielman: “Hier geldt dat onvoorziene, autonome ontwikkelingen ons zicht op een positief saldo doorkruisen. Het college zal er, binnen de mogelijkheden, in het vierde kwartaal echter nog alles aan proberen te doen om begrotingsjaar 2019 toch met een positief rekeningresultaat te kunnen afsluiten.”