De gemeente kan weer investeren: 6 miljoen op de plank voor 2019

Exact een jaar geleden was de investeringsruimte voor het toenmalige nieuwe jaar (2018) begroot op 4,8 miljoen. Nu heeft het college voor het komende jaar (2019) zo'n slordige zes miljoen op de plank liggen. Volgende maand neemt de gemeenteraad een besluit over de begrotingsvoorstellen. (Bron: gemeente Woensdrecht; bewerking: Han Verbeem. Foto: Pixabay)

HOOGERHEIDE – wethouder Henk Kielman presenteerde dinsdagmiddag de gemeentelijke begroting voor 2019, met het meerjarenperspectief tot en met 2022. De begroting 2019 toont een positief begrotingssaldo, met tevens een financieel gezond meerjarenperspectief. De lokale bewindsman toont zich tevreden over het financiële vooruitzicht van Woensdrecht: “We komen uit een moeilijke periode met heel veel bezuinigingen en ombuigingen de afgelopen jaren. Alle inspanningen van het college en de raad hebben ertoe geleid dat we nog steeds een gezond financieel beleid hebben”, aldus Kielman. Er is ruimte voor zo'n zes miljoen aan investeringen. En… zonder extra belastingen voor de inwoners. De lasten stijgen slechts mee met de inflatie (zo'n 2,7%).

Ondanks een tegenvallende Septembercirculaire (€ 422.000 lager dan bij de Meicirculaire was voorzien) heeft het beleid van de afgelopenjaren volgens Kielman z'n vruchten afgeworpen.  “De reservepositie van de gemeente is door het gevoerde beleid solide. Ook voor het sociaal domein is er voldoende reserve opgebouwd waarmee onverwachte tegenvallers kunnen worden opgevangen. Voor de minima zijn voldoende middelen gereserveerd, zodat degene die hulp behoeven deze ook daadwerkelijk krijgen”, vervolgt Henk Kielman.

Kwaliteitsslagen

Afgelopen periode zijn opnieuw 'diverse kwaliteitsslagen' doorgevoerd, zo gaf de wethouder tijdens de presentatie aan. "Waarbij we rekening houden met de nieuwe ontwikkelingen van de rijksoverheid waarbij nog meer autonomie van de gemeenten wordt verwacht. Het college heeft ervoor gezorgd dat de Programmabegroting 2019 naadloos aansluit op het collegewerkprogramma 2018-2022." Hierdoor is het mogelijk gemaakt het voorgenomen beleid uit te voeren.

Meerjarenperspectief

Voor 2019 is een totaal aan investeringen begroot van ruim 6 miljoen.

Enkele grotere uitgaven in 2019 zijn:

  • Renovatie basisscholen Op Dreef en De Boemerang (1,7 miljoen)
  • Project Scheldeweg-Noord (1 miljoen)
  • Rioolbeheer (0,9 miljoen)
  • Onderhoud wegen (1 miljoen)
  • Uitvoeringsprogramma openbare verlichting (3,45 ton)

Gemeentelijke belastingen

Ook voor 2019 worden de gemeentelijke belastingen niet verhoogd met uitzondering van de inflatiecorrectie. ”Al dertien jaar worden de lasten van onze burgers hierdoor niet verhoogd” aldus Kielman. "Zoals in het collegewerkprogramma afgesproken moeten de kosten en opbrengsten van de hondenbelasting in evenwicht zijn." Het tarief voor de eerste hond bedraagt in 2019 €40 (was €47,50) en voor elke volgende hond €70 (was €80).

Afvalstoffenheffing

In 2019 stijgen de kosten van afvalinzameling- en verwerking aanzienlijk,  aldus Kielman. "Dit noopt tot maatregelen. Het college doet de raad voorstellen vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dit houdt in dat de variabele kosten verhoogd worden en de vaste kosten contant blijven." De tarieven voor het legen van de restafvalcontainer (240 liter) gaan met éénderde omhoog: van €4 naar €6 per keer. Voor het legen van een container van 140 liter stijgt het tarief van €2,35 naar € 3,50 per keer. "Onze inwoners kunnen de variabele kosten zelf actief beïnvloeden door hun afval goed te scheiden”, zo stelt Kielman.