Zoektocht naar negen ton: minder geld voor BMI, duurdere rijbewijzen

Wethouder zal de raadsleden voortdurend op de hoogte te houden en niet voor nieuwe financiële verrassingen te stellen, zo beloofde hij donderdagavond de opinieraad. “Eind maart hebben we met u de eerste afspraak staan in de agenda.” (Tekst: Han Verbeem, foto: gemeente Woensdrecht)

HOOGERHEIDE – De wettelijke taken van het sociaal domein uitvoeren, en tóch ervoor zorgen dat de gemeentebelastingen niet verder stijgen dan de wettelijke inflatie. Dat is de taak waar de gemeente Woensdrecht voor staat. Donderdagavond gaf wethouder Henk Kielman de Woensdrechtse raadsleden tekst en uitleg in de opinieraad.

In november 2019 moest Kielman diep door het stof. In de programmabegroting voor 2020, die aan de raadsleden was gepresenteerd, zou een positief resultaat van 129.000 euro te verwachten zijn. Door ‘autonome ontwikkelingen’ als gevolg van stikstofcrisis en Jeugdzorg/WMO (sociaal domein) draaide dat om naar een tekort van bijna 1,16 miljoen. Dat gat heeft de gemeenteraad nog te vullen. Inmiddels heeft het Rijk 388.000 euro extra toegezegd en blijft een tekort van bijna negen ton over waarvoor extra middelen gevonden te moeten worden: bezuinigen en inkomsten uit grondverkoop. Uiteindelijk moet dan een positief resultaat van 120.339 euro mogelijk zijn.

Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2020

Programmabegroting 2020€ 129.000
Autonome ontwikkelingen en besluitvorming-€ 1.291.500
Prognose november 2019-€ 1.162.500
Extra rijksmiddelen BUIG en algemene uitkering (Decembercirculaire)€ 388.000
Maatregelen (inclusief reëel begroten)€ 894.839
Gewijzigd begrotingsresultaat programmabegroting 2020€ 120.339

(Bron: gemeente Woensdrecht)

Om enkele bezuinigingsvoorbeelden te noemen: minder geld naar CJG en de BWI, geen deelname aan het Jeugdsymposium, andere beloningsvormen voor mantelzorg, afschaffing van de toelage huishoudelijke hulp. Ook gaan tarieven van bijvoorbeeld rijbewijzen voor senioren omhoog, want die zijn volgens Kielman te goedkoop in verhouding met overige rijdocumenten – hij heeft zelf ook onlangs van dat ouderenvoordeeltje geprofiteerd, zo vertrouwde hij de opinieraad toe. Tenslotte: met grondverkopen van onder meer Noordrand in Ossendrecht hoopt de wethouder eveneens geld in het laatje te krijgen.

Niet tornen aan sociale structuur

Woensdrecht hanteert een sociaal bezuinigingsbeleid, zo heeft Kielman eerder al beloofd: “We tornen niet aan onze sociale structuur waar Woensdrecht trots op is. Dat betekent dat we ons voorzieningenniveau van sportparken en multifunctionele centra handhaven. Ook het beheer van de openbare ruimte (wegen, groen, verlichting) en het onderhoudsniveau van onze kapitaalgoederen op niveau houden. Ook komen we niet aan de subsidies voor onze verenigingen.”

Coronavirus

Binnen het maatregelenpakket zijn de economische effecten van de nieuwste crisis, de maatschappelijke ‘standstill’ door het Coronavirus COVID-19 nog niet eens meegerekend. “Deze gevolgen kunnen we op dit moment nog niet overzien”, antwoordde Kielman op vragen uit de raad. “Twee weken geleden konden we dit nog niet verwachten, en hoe we over weer twee weken verder staan weet ik ook niet.”

Bescheiden schommelingen

Velen verwachten dat de Rijksoverheid gemeenten in de komende Meicirculaire zal compenseren voor de extra lasten van Jeugdzorg en WMO, maar daar gaat Woensdrecht niet op wachten. Bovendien is er teveel onzekerheid. Kielman: “We gaan reëel begroten. We gaan rekening houden met mogelijke inkomsten van het Rijk.” Ja, het is strak, gaf de wethouder toe maar relativeerde tegelijk: “Het gaat om een paar honderdduizend euro op een begroting van 50 miljoen, dat zijn maar bescheiden schommelingen.” De raad beslist op 29 maart, als de vergadering tenminste doorgang vindt vanwege de Coronamaatregelen, over de voorstellen.