Herinrichting Scheldeweg definitief gewijzigd na inspraak: dubbel fietspad

HOOGERHEIDE – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het gewijzigde ontwerp voor de herinrichting van het tweede deel van de Scheldeweg (tot aan de kruising met de Doelstraat) in Hoogerheide. In dit definitieve ontwerp zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de reacties die op het eerste plan binnen gekomen zijn van de gemeenteraad, inwoners en andere belanghebbenden. Er wordt nu gestart met de verdere uitwerking en uitvoering medio 2019, zo heeft wethouder De Waal dinsdag laten weten.

Het tweede deel van de Scheldeweg loopt vanaf de rotonde aan de Nieuweweg/Verlengde Duinstraat, tot aan de kruising met de Doelstraat. De hoofdrijbaan is momenteel voorzien van betonplaten die sterk verouderd zijn en voor onnodig geluid zorgen. De weg heeft bovendien niet de juiste inrichting voor een 50 kilometer per uur weg. Naast de hoofrijbaan liggen aan beide zijden parallelwegen die ook niet goed ingericht zijn voor hun functie. Zij dienen voornamelijk voor het ontsluiten van de aan deze weg gelegen woningen en als doorgaande fietsroute van en naar Hoogerheide. De oostelijke parallelweg is een belangrijke fietsroute voor middelbare scholieren richting Bergen op Zoom. Deze wordt nu met regelmaat als sluiproute gebruikt om opstoppingen op de Scheldeweg te omzeilen, wat zorgt voor onveilige situaties. Bovendien is de kruising bij de Doelstraat en bij de inrit naar de wijk de Hoef niet veilig ingericht voor fietsers. Het doel van het herinrichten van dit gedeelte van de Scheldeweg is dan ook het vergroten van de verkeersveiligheid en het realiseren van een uitstraling die past als entree van onze groene fietsgemeente.

Achtergrond procedure

In december 2017 heeft iedereen kunnen reageren op het ontwerp voor de herinrichting van het tweede deel van de Scheldeweg. De reacties van de gemeenteraad, inwoners en andere belanghebbenden zijn meegenomen in het definitief ontwerp dat er nu ligt. Uiteraard zijn zoveel mogelijk opmerkingen verwerkt. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het originele ontwerp zijn:

  • Aan twee kanten komen twee-richting fietspaden, zodat er niet overgestoken hoeft te worden;
  • Aanpassing aan de kruising met het Zandfort/De Doelstraat, inclusief een fietserssignalering voor de zichtbaarheid, zodat het veiliger wordt voor overstekende fietsers;
  • Bij de kruising met woonwijk De Hoef (Groenling) komt geen fietsoversteek meer. Dit is niet meer nodig om dat de fietspaden nu uitgevoerd worden in twee-richtingen fietspaden.
  • Er komt een officiële oversteekplaats voor fietsers en voetgangers van de Boerenbond naar de Rozenlaan;
  • Een aantal bedrijven en aanwonenden heeft aangegeven dat er behoeft is voor extra parkeerplaatsen. Waar mogelijk zijn deze in het definitieve ontwerp opgenomen.
  • Uiteraard wel met behoud van goed overzicht op het fietspad vanuit de inritten van de
  • panden;
  • Oorspronkelijk was er een beukenhaag opgenomen in het ontwerp tussen de Scheldeweg en de fietsstraat, maar voor de zichtbaarheid van fietsers en afslaande motorvoertuigen is deze weggehaald.

Wethouder De Waal: “Het was een nadrukkelijke wens om inwoners en ondernemers zoveel mogelijk inspraak te geven. De opmerkingen die we vanuit de gemeenteraad en tijdens de inloopavonden hebben ontvangen zijn dan ook zoveel mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp. Nu het college akkoord is met het definitieve ontwerp wil het college het gewijzigd ontwerp eerst ter informatie toezenden aan de gemeenteraad. Indien hieruit voldoende draagvlak blijkt worden ook de direct omwonenden/bedrijven en anderen geïnformeerd over het ontwerp en de planning”.

Financiën

Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan het tweede deel van de Scheldeweg heeft de gemeenteraad eind vorig jaar een krediet van €1.000.000,- beschikbaar gesteld. Daarnaast komt er nog geld uit reguliere budgetten voor onder andere het aanleggen van nieuwe openbare verlichting en rioleringswerkzaamheden.

Planning

De aanbesteding van de werkzaamheden vindt de komende periode plaats. Naar alle waarschijnlijkheid worden het 2e kwartaal dit jaar, tot aan de zomervakantie de werkzaamheden aan de hoofrijbaan uitgevoerd worden. Na de zomervakantie starten de werkzaamheden aan de parallelwegen tot en met het 3e kwartaal.