Eigen bijdrage WMO omlaag voor begeleiding en dagbesteding

Foto: Pixabay / AlexasFotos

HOOGERHEIDE – De eigen bijdrage voor begeleiding en dagbesteding (zorg in natura) gaat fors omlaag voor een groep WMO-cliënten in de gemeente Woensdrecht. Dat heeft wethouder Lars van der Beek vandaag laten weten. "De eigen bijdrage wordt voor deze vorm van ondersteuning namelijk vastgesteld op een bedrag van maximaal €17,50 per periode van vier weken", zo meldt de gemeente. "Nu is de eigen bijdrage nog afgeleid van de zorgkosten en inkomensafhankelijk." Het College van Burgemeester en Wethouders is er met name op uit om middeninkomens door deze wijziging tegemoet te komen, zo blijkt uit een verklaring die de gemeente vandaag heeft vrijgegeven.

De eigen bijdrage zou voor sommige WMO-cliënten mogelijk een belemmering kunnen vormen voor het afnemen van zorg, aldus de gemeente. "Dit wordt met name bij begeleiding en dagbesteding als zeer onwenselijk gezien. De wijziging houdt in dat de eigen bijdrage voor een groep cliënten niet langer inkomensafhankelijk is. Voor alle cliënten begeleiding en dagbesteding (zorg in natura) wordt deze vastgesteld op de minimale bijdrage van €17,50 per vier weken." Deze wijziging zal per periode 7 van het CAK (19 juni) doorgevoerd worden.

Maatwerkvoorzieningen 

Inwoners die gebruik maken van een WMO-maatwerkvoorziening, betalen zelf een deel van de kosten van de voorziening. "De vaststelling en inning van de eigen bijdrage wordt voor alle gemeenten in Nederland uitgevoerd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van deze te betalen eigen bijdrage wordt bepaald op basis van draagkracht." Naarmate mensen een hoger inkomen hebben, gaat de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen ook omhoog. "Deze bijdrage kan echter niet hoger zijn dan het tarief van de voorziening. Door inwoners zelf mee te laten betalen aan de voorzieningen die ze gebruiken, worden ze bewust gemaakt van de kostprijs van maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast wordt een deel van de gemeentelijke uitgaven aan de WMO hierdoor opgevangen."

Mogelijke belemmering

Half 2016 kwamen er bij de gemeente signalen binnen, dat cliënten hun zorg zouden beëindigen in verband met de eigen bijdrage. "Ook lokale medewerkers gaven aan dat de eigen bijdrage in sommige gevallen belemmerend kan werken. De drie Brabantse Wal gemeenten hebben hier onderzoek naar gedaan. Ze concludeerden dat vooral in het geval van begeleiding en dagbesteding deze zorgmijding problematisch zou zijn. Daarom is ervoor gekozen de eigen bijdrage voor deze vorm van ondersteuning te verlagen."

Middeninkomens

De gemeente Woensdrecht kiest bewust voor het tegemoetkomen van middeninkomens, omdat voor de minima al een geschikte regeling zou bestaan: "In de collectieve ziektekostenverzekering voor minima, die aangeboden wordt door de gemeente via de ISD Brabantse Wal, worden de kosten van de eigen bijdrage Wmo en Wlz gedekt. Minima kunnen zich aan het einde van ieder jaar aanmelden voor deze ziektekostenverzekering. De gemeente betaalt mee aan de premie. Hierdoor hebben minima de kans tegen een relatief lage premie een hoge zorgdekking te hebben."

Meer informatie over deze verzekering is te verkrijgen op de website van de ISD Brabantse Wal (www.isdbrabantsewal.nl) of op www.gezondverzekerd.nl.

Ook mensen met hogere inkomens profiteren van de verlaging, zo stelt de gemeente: "Ook al is het vermoeden dat zorgmijding bij deze groep minder een rol speelt. Het loslaten van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage zorgt er echter voor dat ook deze groep voordeel heeft bij deze regeling. Voor meerpersoonshuishoudens onder de pensioenleeftijd met een inkomen tot €35.000 verandert er niets. Zij zijn per 2017 in verband met landelijke wijzigingen vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage. Zij ondervinden dus geen nadeel van de wijziging."

Zorg in natura

Deze verlaging geldt alleen voor de WMO-voorzieningen Individuele Begeleiding en Groepsbegeleiding in de vorm van de zogeheten 'zorg in natura'. "De eigen bijdragen voor overige voorzieningen veranderen niet." Ook de Woensdrechtse raadspolitiek zal zich na de meivakantie over het onderwerp gaan buigen. De raadsinformatienota hierover wordt dinsdag 9 mei behandeld in de opinieraad Samenleving.